Dagsorden for generalforsamling i Horsens Fotoklub-Filmrullen
Dato: 13. august 2024
Sted: Strandpromenaden 4C

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Billedsekretærens beretning
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag:
  §6 Forslag til generalforsamlingen indleveres skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne skriftlige forslag til generalforsamlingen sendes ud til alle medlemmer pr. email senest 8 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg til bestyrelsen i henhold til §4: Formand og et menigt medlem er på valg
  Desuden er kassere på valg, da Jørgen Hansen ønsker at udtræde.
  §4 Klubben ledes af en 5-personers bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen.
  Valgene gælder for 2 år, dog således, at formand og 1 menigt medlem vælges i lige år, og kasserer og sekretær og 1 menigt medlem vælges i ulige år. Revisor vælges for et år ad gangen, ligesom revisorsuppleant og bestyrelsessuppleanter vælges for et år ad gangen.
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Valg af billedsekretær
 11. Eventuelt

Pbv 

den 5. juli 2024